ഇടിക്കൂട്ടിൽ സക്കർബർ​ഗ്-മസ്ക് പോരാട്ടം; എക്സിൽ തത്സമയം; വരുമാനം ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്മൽസരത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന പണം ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഉപയോ​ഗിക്കുമെന്നും മസ്ക് പറഞ്ഞു