അതിവേഗം കറങ്ങി എത്തിയ ഭൂമി; ജൂലൈ 29 കുഞ്ഞൻ ദിവസം

പതിവിന് വിപരീതമായി, ഭൂമി 24 മണിക്കൂർ തികച്ചെടുക്കാതെ ഭ്രമണം പൂർത്തിയാക്കി. ജൂലൈ 29 ന് ഭൂമി അതിന്‍റെ ‘അതിവേഗം ബഹുദൂരം’ ഭ്രമണം പൂർത്തിയാക്കി. സാധാരണയായി ഭൂമി ഒരു ഭ്രമണം പൂർത്തിയാക്കാൻ 24 മണിക്കൂർ എടുക്കും. 1.59 മില്ലിസെക്കൻഡ് കൂടിയുള്ളപ്പോഴേക്കും ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം പൂർത്തിയായി. ഇതോടെ ജൂലൈ 29 ഏറ്റവും ദൈർഖ്യം കുറഞ്ഞ ദിവസമായി .

ഭൂമിയുടെ വേഗതയിലെ ഈ വ്യത്യാസം ആറ്റോമിക് ക്ലോക്ക് കണ്ടെത്തി, ഇത് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണ വേഗതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. 1960 മുതൽ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ ഭൂമി ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഭൂമിക്ക് 24 മണിക്കൂർ പൂർത്തിയാക്കാൻ 1.47 മില്ലിസെക്കൻഡ്
കൂടിയുള്ളപ്പോഴേക്കും ഭൂമി ഭ്രമണം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയിരുന്നു.
എന്നിരുന്നാലും, 2021 ൽ, ഭൂമി അതിന്‍റെ ഭ്രമണ വേഗതയിൽ യാതൊരു അസ്വാഭാവികതയും കാണിച്ചില്ല. ജൂലൈ 29 ലെ മാറ്റം 50 വർഷത്തെ കാലയളവിന്‍റെ തുടക്കമായിരിക്കാം, അതിൽ ചെറിയ ദിവസങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണ വേഗത വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതിൻ പിന്നിലെ കാരണം ഇപ്പോഴും അജ്ഞാതമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഭൂമിയുടെ ആന്തരിക കാമ്പിലെയും ബാഹ്യ കാമ്പിലെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ, സമുദ്രങ്ങൾ, തിരമാലകൾ, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ എന്നിവയിലും ഇത് ബാധിക്കുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.