ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ടയറുകള്‍ നിർമിക്കാനുള്ള പരീക്ഷണവുമായി നാഷണൽ ഫോറൻസിക് സയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിഉയര്‍ന്ന സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ ഉറപ്പാക്കാന്‍ ഇത് സഹായിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്