20 എണ്ണത്തില്‍ അതിജീവിക്കുക അഞ്ച് മുതല്‍ ഏഴെണ്ണം വരെ; കുനോയിലെ ചീറ്റകളുടെ മരണത്തില്‍ അസ്വഭാവികതയില്ല: വിദഗ്ധര്‍ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ചീറ്റ പ്രൊജക്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദഗ്ധരാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്