'പ്രതിപക്ഷം നിങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിക്കും, ഓരോ വാക്കും സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കണം'; എംപിമാരെ ഉപദേശിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രികൂടാതെ വിവാദപ്രസ്താവനകള്‍ നടത്തരുതെന്നും അദ്ദേഹം എംപിമാരെ ഉപദേശിച്ചു