ഭാരത് പേ പുതിയ സിഎഫ്ഒ ആയി നളിൻ നേഗിയെ നിയമിക്കുന്നു

മുൻ എസ്ബിഐ കാർഡ് സിഎഫ്ഒ നളിൻ നേഗിയെ പുതിയ ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസറായി നിയമിച്ചതായി ഫിൻ‌ടെക് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ഭാരത്‌പേ അറിയിച്ചു.

തന്റെ പുതിയ റോളിൽ, ഭാരത്‌പേയുടെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ചുമതല നേഗി ഏറ്റെടുക്കുകയും 2023 മാർച്ചോടെ കമ്പനിയെ ഇബിഐടിഡിഎ പോസിറ്റീവ് ആക്കുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും.