150,000 വർഷം മുൻപുള്ള മനുഷ്യനെ കണ്ടാൽ എങ്ങനിരിക്കും? ഇറ്റലിയിലെ ഗുഹയിൽ കണ്ടെത്തിയ അസ്ഥികൂടം എന്ത്?ഏകദേശം 40000 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നതിന് മുമ്പ് അവര്‍ 30000 വര്‍ഷം ആധുനിക മനുഷ്യരുമായി സഹവസിച്ചിട്ടുണ്ട്