ഹിറ്റുകള്‍ മാത്രം സമ്മാനിച്ച സിദ്ധിഖ്-ലാല്‍ വിജയക്കൂട്ടുകെട്ട്1989ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ റാംജിറാവു സ്പീക്കിങ്ങിലൂടെ സിദ്ധിഖ്-ലാല്‍ സംവിധായക കൂട്ടുകെട്ടിന്‍റെ ആദ്യ സംരംഭം