സണ്ണി വെയ്ൻ, സൈജു കുറുപ്പ് ചിത്രം 'റിട്ടൺ ആന്റ് ഡയറക്ടഡ് ബൈ ഗോഡ്' ഷൂട്ടിംഗ് പൂർത്തിയായിചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം തൊടുപുഴയിൽ പൂർത്തിയായി