മത്സരയോട്ടത്തിനിടെ കാറുകള്‍ തമ്മില്‍ ഉരസി; തൃശൂരില്‍ കാറിന്റെ ചില്ലുകള്‍ തകര്‍ത്ത് ആക്രമണംകല്ല് ഉപയോഗിച്ച് കാറിന്റെ ചില്ലുകൾ തകർക്കുകയായിരുന്നു.